Montessori traject coaching

Montessori traject coaching is een krachtige combinatie van individuele coaching, klasobservaties (praktijkbegeleiding) en teamcoaching gericht op de uitgangspunten en visie Montessori. De Prinsentoren is bekend met het montessorionderwijs, heeft jarenlange ervaring in de praktijk op montessorischolen en als opleider Montessori. In het traject voor montessorischolen worden de vakbekwaamheden die belangrijk zijn voor een montessorileerkracht en montessori schoolteam (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) meegenomen in de doorgaande lijn en de effectieve samenwerking binnen het team waarin de visie en missie Montessori zichtbaar is en verder wordt ontwikkeld.

Doel

Voorafgaand aan het traject worden in overleg met de directie de organisatiedoelen (schooldoelen) vastgesteld. Deze zijn in het gehele traject het uitgangspunt. De grondslag van het montessorionderwijs (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid) vormt de leidraad. In de individuele coaching worden ook de leerdoelen (coachvragen) van de leerkracht meegenomen alsmede teamdoelen. De vakbekwaamheden die nodig zijn om goed te functioneren als montessorileerkracht op een montessorischool, worden meegenomen.

De doelen voor Montessori traject coaching kunnen zijn:

  • De teams werken proactief aan een goede doorgaande lijn, vanuit een eenduidige visie, missie en doelstellingen volgens de uitgangpunten van het montessorionderwijs.
  • Het ontwikkelen en verbeteren van de vakbekwaamheden in gedrag en houding van een montessorileerkracht. Denk hierbij aan het klassenmanagement Montessori, het inrichten van een uitdagende voorbereide omgeving, het inzetten van montessorimaterialen, het effectief lopen van de lusrondes, observeren, signaleren, het inzetten van effectieve leertijd in de klas met als resultaat een hoger leerrendement, montessoripeutergroepen in de doorgaande lijn van de school, montessori BSO (kinderopvang) op een montessorischool etc.
  • De unieke talenten en kwaliteiten van individuele teamleden komen optimaal tot hun recht. Deze talenten en kwaliteiten worden effectief ingezet, gericht op de voor de leerkracht benodigde competenties.
  • Een reflecterend team dat dynamisch blijft werken aan ontwikkeling.

 

Werkwijze

Het unieke van traject coaching is de combinatie van individuele coaching, klasobservaties (‘coaching on te job’) en teamcoaching (per team en combinaties van teams). Desgewenst worden ook de ib’ers hierin meegenomen. De klasobservaties worden tijdens de coachgesprekken besproken. Montessori traject coaching is doorgaans een traject van een half jaar of een jaar.

Montessoriopleidingen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers

Kijk voor het aanbod aan opleidingen voor het schooljaar 2019-2020 in onze agenda.

Meer weten over Montessori traject coaching?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bel dan met Lucinda Hecbert, tel. 06-18482576 of stuur een mail naar lucindahecbert@deprinsentoren.nl.